Vedtægter

§1 Foreningens navn og formål

Stk. 1: Foreningens navn er Jacques D. Dens hjemsted er Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

Stk. 2: Foreningens formål er  at fremme det sociale og faglige samvær blandt studerende og medarbejdere på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet ved afholdelse af sociale og faglige arrangementer samt holde liv i de statskundskabsrelaterede traditioner. Ligeledes skal foreningen samarbejde med Kommunen (fællescafeen på CSS), og aktivt samarbejde med sociale  og faglige statskundskabsforeninger.

 

§2 Medlemskab

Stk. 1: Enhver studerende eller ansat på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet er automatisk medlem af foreningen  ved optagelse på instituttet, uden at særlig indmeldelse kræves.

Stk. 2: Medlemskab et varer så længe, den  pågældende er studerende eller ansat ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, eller  til den pågældende melder sig aktivt ud.

Stk. 3: På foranledning fra bestyrelsen kan tidligere studerende og ansatte på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet optages som æresmedlemmer af foreningen. Et æresmedlemsskab kræver tilslutning fra et Cafémøde.

Stk. 4: Der opkræves intet kontingent.

 

§3 Cafémødet

Stk. 1: Cafémødet er Jacques D’s besluttende myndighed mellem generalforsamlinger. Cafémødet bestemmer rammerne for bestyrelsens arbejde. Cafémødet består af alle på et Cafémøde til enhver tid fremmødte medlemmer af foreningen.

Stk. 2: Det tilstræbes at afholde Cafémøde minimum en gang om måneden i studieåret (sep-juni), dog  ikke nødvendigvis i eksamensperioden. Disse møder kan have både praktisk og social karakter. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stk. 3: Cafémødet er ikke beslutningsdygtigt uden tilstedeværelse af en repræsentant fra bestyrelsen. Repræsentanten har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden og referat for mødet. Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage inden mødet, og  dagsordenen skal være offentliggjort senest 3 dage før mødet.

Stk. 4: En beslutning taget på et beslutningsdygtigt Cafémøde kan ikke omgøres

– Medmindre der skriftligt og rettidigt er fremsat forslag herom.

– Ydermere kan beslutningerne kun ændres, hvis  2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 5: Dagsordenen ved Cafémøder skal mindst indeholde følgende punkter:

– Hej og Kage

– Formalia

– Verserende sager

– Nyt fra bestyrelsen

– Herunder økonomi

– Indkomne forslag

– Eventuelt

– Ol og Hugge

Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.

 

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1: Foreningens  højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle foreningens medlemmer har adgang og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2: Den til enhver tid siddende bestyrelsesforperson indkalder til den årlige ordinære generalforsamling, som  afholdes i oktober. Indkaldelsen sker med minimum 21 døgns varsel gennem oprettelse af en offentlig begivenhed via sociale medier. Bestyrelsen forestår, at begivenheden deles i videst muligt omfang til foreningens medlemmer.

Stk. 3: For at have adgang og stemmeret ved generalforsamlingen  skal man have gyldigt studiekort eller anden legitimation på medlemskab af foreningen . Studiekort eller anden legitimation forevises på forlangende.

Stk. 4: Forslag, som  ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 døgn før generalforsamlingen. Kandidater til den nye bestyrelse skal ligeledes meddele deres kandidatur senest 10 døgn før generalforsamlingen. Bestyrelsen forestår, at  kandidater og forslag offentliggøres senest 9 døgn før generalforsamlingen. Såfremt der ved generalforsamlingens begyndelse ikke  er opstillet kandidater til alle bestyrelsesposter, kan der stilles op til resterende poster på generalforsamlingen under punktet valg.

Stk. 5: Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent

– Valg af referent

– Valg af stemmeudvalg

– Godkendelse af dagsorden

– Årsberetning fra forpersonen

– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

– Behandling af indkomne forslag

– Valg af ny bestyrelse

– Valg af forperson

– Valg af næstforperson

– Valg af kasserer

– Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

– Valg af 4 suppleanter

– Valg af 2 revisorer

– Valg af 2 revisorsuppleanter

– Eventuelt

Der kan ikke vedtages noget under ’Eventuelt’ .

Stk. 6: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer vedtages dog med 2/3 flertal. Såfremt blot et medlem kræver det, skal der afholdes hemmelig skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig, hemmelig  afstemning.

Stk. 7: Såfremt blot et medlem ønsker det, skal  bestyrelsen godkendes ved en tiltrædelsesafstemning med almindeligt flertal. Hvis tillidserklæringen ikke gives, indkaldes  der til ekstraordinær generalforsamling jf. § 5, hvor en ny bestyrelse vælges efter de i § 4, stk. 4 nævnte regler for opstilling, og  de i § 7 nævnte regler for valg.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Bestyrelsen eller 2/3 af de fremmødte på et Cafémøde kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 2 ugers varsel og maksimum 4 uger. Reglerne for afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling følger de i §4 stk. 6 og § 7 nævnte regler for afstemninger.

 

§6 Foreningens bestyrelse

Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Forperson, næstforperson, kasserer og fire menige medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.

Stk. 2: Bestyrelsen er forpligtet til at informere de nye studerende om foreningen.

Stk. 3: Bestyrelsen står for nedsættelsen, koordinationen og ledelsen af udvalg, der ved forskellige arrangementer skal profilere studiet indadtil og udadtil både fagligt og socialt, herunder skal bestyrelsen stå for dialog og koordination med fællescafeen på CSS og de sociale  og faglige foreninger på Institut for Statskundskab.  Desuden har bestyrelsen det øverste ansvar for driften af Jacques D-lokalet og Romano P-køkkenet på CSS.

Stk. 4: Bestyrelsen vælges efter de i § 7 foreskrevne regler.

Stk. 5: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen i løbet af sin valgte periode, tiltræder  den på generalforsamlingen valgte suppleant . Fratrædelse fra bestyrelsen sker ved at give skriftlig besked til foreningens forperson, som  derefter informerer bestyrelsen.

Stk. 6: Er der ikke nogen suppleant til at erstatte det fratrådte bestyrelsesmedlem, kan  en suppleant vælges på efterfølgende Cafémøde, efter  reglerne beskrevet i § 7.

 

§7 Valg

Stk. 1: Bestyrelsen vælges iblandt de enkeltvis opstillede kandidater.

Stk. 2: Ved flere kandidater til en eller flere poster, vælges den eller de kandidater, som har fået flest stemmer. Ved afstemningen skal hvert stemmeberettiget medlem af foreningen angive det antal krydser på stemmesedlen, fysisk eller digitalt, som er lig med antallet af poster til afstemningen. Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater skal  en ny afstemning foregå mellem de kandidater med stemmelighed. Ved stemmelighed to gange i træk trækkes der lod blandt kandidaterne.

Stk. 3: Ved flere kandidater til en post kan den eller de kandidater, som  taber afstemningen stille op som menige bestyrelsesmedlemmer. Ønsket om at opstille som menig i tilfælde af valgnederlag, skal meldes i forbindelse med opstilling af kandidatur.

Stk. 4: Hvis der er flere kandidater end antallet af pladser i bestyrelsen, vil  de tabende kandidater blive suppleanter i den rækkefølge, som  valgresultatet berettiger dem til.

 

§8 Økonomiske forhold

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger studieåret 16/8-15/8.

Stk. 2: Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, Cafémøderne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 3: Foreningen må ikke stifte gæld.

Stk. 4: Kassereren udarbejder i samarbejde med forpersonen et årsregnskab, som skal fremlægges på den ordinære generalforsamling. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5: Forpersonen og kassereren  er tegningsberettigede. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesforperson og kasserer i forening.

Stk. 6: Ved indtrædelse af ny bestyrelse skal tidligere medlemmer af bestyrelsen fratages adgang til foreningens bankkonto. Forpersonen har bemyndigelse til at udstede fuldmagt til kontoadgang til den øvrige bestyrelse.

 

§9 Foreningens opløsning

Til foreningens opløsning kræves en beslutning herom på en lovligt indkaldt generalforsamling. Beslutning om opløsning kræver 2/3 flertal. Er der færre end 20 medlemmer til stede, indkaldes  der til en generalforsamling med 1 uges varsel og uændret dagsorden. Her kan opløsningen vedtages ved et simpelt flertal blandt de fremmødte. Alle eventuelt indestående midler eller aktiver i foreningen skal doneres til velgørende formål ved en opløsning.

 

 

Disse vedtægter blev godkendt på Jacques D’s årlige generalforsamling den 25. oktober 2019 med ikrafttræden ved vedtægternes  godkendelse.